Home
Ukrestu esihlabelelweni.

Siyakwamukela kuwebhusayithi. Siyajabula ukuthi usivakashele. Khetha ingoma. Cula ujabulele.

1 Vuthela Icingo
2 Emnyango Impela
3 Ubuso Nobuso
4 U Yeza
5 Kude Kangakanani eKhaya?
6 Lindani, Bangcwele
7 Nxa Efika
8 Nxa Bebizwa Phezulu
9 UJes’ U Yeza Futhi!
10 Buthanani Emfuleni
11 Ngi Zokulandela
12 Ku Khona uMthombo
13 Mhlope Ku Neqhwa
14 Yizwa imali Iwa!
15 UJes’ U Yangithanda!
16 Zinyawana Qaphelani
17 Luthando Olusithabisayo
18 Mabutho ka Krestu Phambili
19 Hlala U Lindile
20 Vuka Khuthala Moya Wam
21 Ngi Yeza eSiphambanweni
22 Nami Futhi
23 Ngi Gcwalise Manje
24 Ngi Kufisa Izikhathi Zonke
25 Ngi Kunekela Konke
26 Ngi Nje
27 Si Vuselele Futhi
28 Yiba Nesineke Uze U Be Ngcwele
29 Hlala Nami
30 Ukuhwalala
31 Langa Lomphefumlo Wami
32 Isiphephelo Ngesikhati Sesiphepho
33 U Yangihola
34 Kuhle Moya Wami
35 Yeka Ubudlelwano
36 Inkolo Yami I Bheka Phezulu
37 Eduze, Nkosi Yami, kuWe
38 Yima Edwaleni
39 ’Dwala Eliqinileyo
40 Themba Nilalele
41 Inkosi Ibe Nawe
42 Asisoze Si Valelise!
43 Lele KuJesu
44 Umsindisi Wami Kuqala
45 Ngi Phe iBhaibhele
46 Amazwi Amangalisay’
47 Udonga Lwas’ eJordani
48 Thokoza Phambili
49 Yinye Inkumbul’ Emnandi
50 Ku Khona Izwe Elihle
51 Si Bhaphathize Busha
52 Woza Mthombo
53 Moya oNgcwele, Mholi oThembekayo
54 Inhliziyo Ehlanziweyo
55 U-ke Waya KuJesu Na?
56 Nkosi, Ngi Yeza Ekhaya
57 Lowo Ozwayo
58 Bayethe, Nkosi Ya Makosi
59 Jesu Mthandi wo Moya Wami
60 Jesu Njabulo Yenhliziyo Enothando
61 Okunye NgoJesu
62 Jesu Wami, Ngi Yakuthanda
63 Kuphela Ligazi
64 Tshela uJesu
65 Ku Mnandi Ukwethemba uJesu
66 Suku Oluhle!
67 Yana Ezioni
68 Hlengiwe
69 Phumula Ngas’eManzini Okuphila
70 S’oma Kanjani Ekwahlulelweni?
71 Ibizo Lami Libhaliwe Khona Na?
72 Ku Qalile Ukwahlulela
73 Nxa iNkosi Ingena
74 Si Thwele Izinyanda
75 Zwan’ Izwi loMalusi
76 Lamulela Abafayo
77 Ngi Thanda Ukulanda Indaba
78 Cingani Abalahlekileyo
79 Ukubizwa Kwabavuni
80 Sebenza!
81 Qina, Bu Yeza Ubusuku
82 Ekuseni
83 Li Busisiwe Igama LAkhe
84 Dumisani uNkulunkulu
85 Ngi Babaz’ Amandl’ eNkosi!
86 Dumisa uMbusi
87 Baba Siza KuWe
88 U Nga Ngi Dluli
89 Isikathi Esimnandi Sokukhuleka
90 Omunye Umsebenzi Wezinsuku Eziyisithupha
91 Lindani Ni Khuleke
92 U Ngakhohlwa iSabatha
93 Usuku Lokuphumula Nolwenjabulo
94 Ikhaya Lami LeSabatha
95 Si Londiwe Esontweni Elidlule
96 Thokozel’ Ilanga Loluphumula
97 Si Zwile
98 UMsindisi Nami
99 Isiphambano Esimangalisayo
100 Yeka Isihlobo Sethu uJesu!
101 U Yabiza uJesu
102 Mvulele Angene
103 Zalwani Futhi
104 Woza Mkhululi Omkhulu Woza
105 Onako Ukukhulula
106 Yakhela Edwaleni
107 Ngi Tshele Indaba ka Jesu
108 Ngothando, Ngessa U Yabiza
109 Walinganiswa, Walula
110 Ba Busisiwe Abenzayo
111 Qha Namunye
112 Ukuphila Ekubhekeni
113 Ebiza!
114 Vulelwe Mina Isango
115 Inyanga Enkulu
116 Akukho Lutho Luka Jesu
117 Ngi Yeza Nkosi
118 UJesu Wahlawula Konke
119 Iza Elihlanzayo
120 Ngi Yakholwa
121 Ngocula Ngothando
122 Eduze Futhi Eduze
123 Ibizo Elingcwele
124 Hai Mina! Kepha ng’uKrestu
125 Ukukhanya Enhliziyweni
126 Seloko Ngahlengwa
127 Futhi, Kimi I Nothando
128 Isikhathi Esibusisekile Somkhuleko
129 Jesu, Sibusise
130 Ngi Donsel’ Eduze
131 Ngi Fuze uJesu
132 Eduze Nesiphambano
133 Ukuhamba noNkulunkulu
134 Uthando Olumangalisayo Luka Jesu
135 Ngi Kutanda Ngcono Nkosi
136 Ngi Khumbula iKhalvari
137 Ngi Phe uJesu
138 Ukuzehlukanisela
139 Se Ngi Fumene uMhlobo
140 Izwi Lika Jesu
141 OwAkho Impela
142 Yeka Ubumnandi!
143 Nkosi Busisa Ukuphuma Kwethu
144 Emhlabeni Olidundu
145 Ungazenz’ Izaba
146 Ukuphila Kwakho Kimi
147 Ngi Sondeze KuWe Eduze
148 Nakuphi NoJesu
149 Hamba Ekukhanyeni
150 Baphi Abavuni Na?
151 Zoba Khona Inkanyezi Na?
152 Khuluma Kimi
153 Okwanamhla Nje
154 Mlindi, Ngitshele
155 Ngoya Lapho Uthi Mangiye Khona
156 Amazwi Okuthukuthela U NgawaVumeli!
157 Isikathi Sokuvuna
158 Shesha Suku Olumnandi
159 Ngi Kudinga Kangaka
160 Gcinelwe uJesu
161 Mina neNkosi Yami
162 Yonke Indlela
163 Ngi Lapha Ngi Thume
164 Ezinyaweni Zika Jesu
165 Ngi Yakuthanda
166 Dwala Laphakade
167 Isisekelo Esiqinileyo
168 UJehova, Ng’uMelusi Wami
169 Ndlalifa yoMbuso
170 UMenzi noMbusi Wami
171 Bunjani Ubusuku Na?
172 Koze Kube Nini?
173 O, Ngenkolo!
174 Yeka Kuthokozisa!
175 Msindisi, Nje NgoMalusi
176 Ithemba Elibusisiwe
177 Akukho Ubusuku Le!
178 U Yabuya uKrestu
179 Bheka uMyeni!
180 A si Wazi Umzuzu
181 Ekulindeni Nasekuqapheleni
182 Ukusa Okubhejayo
183 Bambelela Ngize Ngi Buye
184 Thabani iNkosi Iyeza
185 Ukuba Khona
186 Nkosi, Si Hlangene
187 Yokwehlukana Ingoma Yethu
188 Wafa Ngenxa Yami
189 Akukho Muzi Omileyo Lapha
190 Ibizo Eliyigugu
191 Isithembiso Esiqinileyo
192 Dumisa iBizo LAkhe
193 Indlela yAkhe Nawe
194 Uthando Ekhaya
195 O, Yeka Umlilo Lowo!
196 A Khon’ Amandl’ eGazini
197 Akukho Sigodi Esimnyama
198 Isihlobo Esihle NguJesu
199 Makubongwe uNkulunkulu
200 Ngcwele!, Ngcwele!, Ngcwele
201 Zangethusa Inhlonze Zika Jehova
202 Qhuba Mina
203 O, Masisakaze!
204 Buya, Mzuli Buya
205 Esanyenyeza UJesu
206 Wenzeni Na?
207 Ngabon’ Othile Emthini
208 Nyathela Ngokhuthamba
209 O, Ngibe Ne Nkosi
210 Yena UKrestu Usihlengile!
211 Zi Yeza Izibusiso
212 Khufika Kimi Ubumnandi
213 Ingoma Yami
214 Kamb’ UJesu Uyanaka Na?
215 Linda U Ngasoli
216 Wedwa?
217 Yebo, Msindisi Wangithanda, Bo’
218 Sinye Isisekelo
219 Ngi Hole O, Jehova!
220 Lakith’ Izwe
221 Nxa Likhala Ijuva
222 Ez’ngalweni Z’ka Jesu Mina Ngiphephile
223 Ngiyamuzwa Umsindisi
224 Khanyisani Izibani
225 Yima Nje Ngeqhawe
226 Cisho Ngivume
227 Esiphambanweni
228 Dumis’ Undumise Umkhululi Wethu
229 Ngubani Ongas’ Enkosini?
230 Ngi Y’Indlela
231 Vumel’ UJesu Enhliziyweni Yakho
232 Ngeze Ngakushiya
233 Ngi Tshel’ Indab’ Endala-ndala
234 UJesu Ukukhanya
235 Futhi Labuya Ilanga
236 Vuka Moy’ Uhlabelele
237 Sukumelan’ UJesu
238 Ngobani Labo?
239 Ukhathele Na?
240 Emnyango
241 Izwe Lasebheula
242 Si Busisiwe Isibopho
243 Vuka, Moya Wami Vuka!
244 Woza Kumsindisi
245 Alikho Elinye Ibizo
246 Phons’ Izwana NgoJesu
247 Shay’ Insimbi Namuhla Injabulo
248 Yini Ngabathathekile
249 Zazi Ngamashum’ Alithoba Nethoba
250 Balekel’ Is’lingo
251 Soze Ngasindiswa Ngokukhala
252 Woza Moni Onezono
253 Nangu uMalusi Umile
254 Dumis’ uJehova
255 Ngikudingile, Jesu
256 O, Jehova Waphakade
257 Qinisiwe Njengedwala
258 Yinye Inkolo Nomthetho
259 Siyakuhlangana Yini
260 Ngiyadlula Es’godini
261 S’godin’ Esihle sas’Edeni
262 Ngenze Njani ngoKrestu
263 Zwan’ Amazw’ Es’bhalo
264 Ukuphumla Kuka Jehova
265 Thul’ Uthi Du!
266 Ngokulandela Jesu
267 Masibuth’ Okhanyayo
268 Nkos’ Is’phepho Sivukhile
269 NguJesu Umsindisi Wam’ Osimanga
270 Oweth’ Umkhululi Esefa
271 Kom’ Izono Zibomvu
272 Phons’ Intambo Kok’phila Kul’ Iza
273 Yam’ Ezingalweni Zika Jesu
274 Owam’ Umsindis’ Uyangincengela
275 Iphakade! – Phi?
276 Yen’ UJesu Wez’ Ebhetlehema
277 Kukhanya Yandulela
278 Akhuyam’ Indlela
279 O’ Nhliziyo ‘Zithobe
280 Nmbusi Wethu
281 Kwavela Inkanyezi Eb’suku
282 Inguzhu Zilishumi Lenkulungwane
283 Wena Na? Mina Na?
284 Edlula Amalanga
285 Ikhon’ Indawo Y’kuphumla
286 Thwala Mina
287 Ngesikhathi Sokulingwa
288 Into YoKupha uJesu
289 Ngi Thathe Ngi Nje
290 Sebenzela uJesu
291 Li Fanele iWundlu
292 Izandlana Ezimbili
293 Nqonqo! Nqonqo!
294 Yembesa Ngo Kuphila kwAkhe
295 Hlabani uMkhosi weMpi
296 Msindisi Ngi Hole
297 Zibethelw’ Emthini
298 Qha! Okwami, Konke OkwaAkho
299 Zename Njalo
300 Mphumula Bakhatheleyo